Kaheksa ülesannet Euroopa Parlamendis

Eestist valitud sotsiaaldemokraatlikud Euroopa Parlamendi liikmed keskenduvad kaheksale ülesandele:

  • Esiteks, Euroopa Liit peab jätkama jõupingutusi ja suunama jätkuvalt oma rahalisi vahendeid selleks, et Euroopas kahaneks oluliselt vaesus ning väheneks sotsiaalne ebavõrdsus vanade ja uute liikmesriikide vahel. ELi liikmesriike peab kõigis valdkondades ja tasanditel kohtlema võrdselt – reeglid peavad kehtima ühtmoodi kõigile. Euroopa Liidus ei tohi olla vaeseid riike, piirkondi ega rahvarühmi! Eesti on olnud teistele Euroopa Liidu liikmesriikidele eeskujuks oma perepoliitika ja lastetoetustega. Aga me vajame edaspidigi Euroopa tuge, et tuua vaesusest välja maapiirkondade elanikud, eakad, lapsed ja puuetega inimesed.

  • Teiseks, turvalisuse ja rahu säilitamine, võitlus terrorismiohu, vägivaldsete konfliktide ja rahvusvahelise õiguse rikkumiste vastu. Euroopa Liit peab suutma ohjeldada rahurikkujaid ja vägivallatsejaid ning kaitsta oma piire ja oma liikmesriikide suveräänsust. Oleme kindlalt kõigi meetmete poolt, mis aitavad piirata Venemaa agressiivseid ambitsioone oma naabrite suhtes. Ootame Euroopa Parlamendilt toetust investeeringutele, mis tõhustavad Euroopa Liidu ja Venemaa vahelise piiri kaitset.

  • Kolmandaks, Euroopa Liit on eriti tähtis noortele, kes tahavad end täiendada välismaal ning hindavad kõrgelt võimalusi vabalt tegeleda ettevõtlusega, leida meelepärast tööd või müüa oma tooteid ja teenuseid teistes Euroopa Liidu riikides. Sotsiaaldemokraadid tahavad laiendada õpirände võimalusi ning seisavad selle eest, et noored saaksid kasutada kõiki Euroopa Liidu kodanike õigusi ja võimalusi. Samuti tagame, et noortel oleksid kõik võimalused igal ajal Eestisse tagasi tulla.

  • Neljandaks, meie saadikud peavad oluliseks, et Euroopa sotsiaalõiguste sambas toodud põhimõtted rakenduksid kiiremini ellu ning muutuksid ELi lahutamatuks osaks. Õiglane töötasu, ligipääs tervishoiuteenustele, elukestvale õppele, töö- ja eraelu tasakaalustamisele, soolisele võrdõiguslikkusele ja miinimumsissetulekule aitavad vähendada ebavõrdust ning regionaalseid erinevusi. Euroopa Liidust peavad kasu saama nii suured kui ka väikesed liikmesriigid.

  • Viiendaks, Eesti põllumehed ootavad Euroopa Liidult õiglast põllumajanduspoliitikat, mis toetaks võrdselt kõikide liikmesriikide põllumeeste pingutusi. Sotsiaaldemokraadid on kindlalt seisnud selle eest, et kaoksid ära ebaõiglased erisused uute ja vanade liikmesriikide põllumajandustoetuste tasemetes. Eesti põllumehed väärivad Euroopa tuge samas mahus nagu meie põhjanaabrid. Sotsiaaldemokraadid Euroopa Parlamendis aitavad kvaliteetsel Eesti toidul vallutada Euroopa Liidu turgu.

  • Kuuendaks, Euroopa saab kliimamuutuste katastroofilist mõju pidurdada ainult ühiste pingutustega. Eesti sotsiaaldemokraadid toetavad Euroopa Liidu ühist keskkonnapoliitikat, seistes samas selle eest, et ühiseid reegleid kavandades arvestataks paindlikumalt põhjapoolsete liikmesriikide loodusliku eripäraga. Peame eriti oluliseks, et Euroopa Liidu investeeringud annaksid oma panuse taastuvenergia osakaalu tõusu ning keskkonnasäästliku elektritranspordi ning jäätmevaba ringmajanduse arendamisse.

  • Seitsmendaks, Eesti on Euroopa Liidus tunnustatud kui e-riik, kellelt õigustatult oodatakse eeskuju ja uusi ideid Euroopa ühtse digituru arendamiseks. Meil tuleb panustada sellesse, et Eesti ettevõtjatele avaneksid Euroopa Liidu digiteenuste turul laialdased võimalused. Samas tuleb hoolitseda ka selle eest, et digimajanduse, automatiseerimise ja robotite võidukäigus ei jääks kaotajaks eesti keel ning Eesti inimeste sotsiaalsed õigused ja kodune turvatunne.

  • Kaheksandaks, Euroopa Parlament on ainulaadne organisatsioon, kus pidevalt suheldakse ning luuakse seadusandlust kõigi liikmesriikide keeltes. See on koht, kus õpitakse igapäevases koostöös hindama Euroopa kultuurilist mitmekesisust. Sotsiaaldemokraadid kasutavad Euroopa Parlamendi tribüüni selleks, et hoida kõrgel Eesti mainet, levitada Eesti kultuuri ja kasvatada usaldust Eesti riigi kui demokraatliku, toimeka ja innovaatilise partneri vastu, kes kaitseb kindlalt euroopalikke väärtusi: rahu, koostööd, vabadust ja igaühe õigust inimväärsele elule.

Kas oled meiega nõus?

Kahju. Küllap oleme rohkemates asjades nõus kui mitte.

Tore, et oled meiega nõus!

“Me läheme kaitsma euroopalikke väärtusi ja seeläbi Eesti väärtusi. Nii nagu on kirjas meie manifestis – euroopalikuks alusväärtuseks on inimeste õiguste austamine ja kaitsmine, Euroopas ei tohi olla kohta sallimatusel ja viha õhutamisel. Sotsiaaldemokraadid seisavad otsustavalt vastu populistide mõtlematutele vihakõnedele ja tegevustele, mis alavääristavad inimesi nende rahvuse, soo, seksuaalse sättumuse, nahavärvi või vaadete pärast.

Marina Kaljurand, diplomaat ja endine välisminister